Bếp lửa đêm cuối năm

Mẹ ngồi gói đòn bánh tét cuối cùng sắp đầy trên mặt nia do ba