Hương vị rau cần

Những người con xa xứ như tôi, mỗi lần nhớ về quê hương không thể