Vị nhớ Sài thành

Nhắc đến Hà Nội thì có bún chả, nhắc đến Huế thì có bùn bò,